Vad är markvärme?

Ordet markvärme används för ett par olika företeelser. Dels gäller det en uppvärmningsmetod där man utvinner värmeenergi från varm jord på marknivå och använder ett långt rör- eller slangsystem på någon meters djup där värmen transporteras i flytande form.

Med jordvärme /markvärme utvinns värmeenergi från varm jord på marknivå.

Denna metod kan även kallas för ytjordvärme eller bara kort och gott: jordvärme. Jordvärme /markvärme drivs med hjälp av en värmepump och sprids via ett vattenburet värmesystem. Ordet markvärme kan också användas om de anläggningar som används för uppvärmning av exempelvis trottoarer och gator under vintern, men det är en helt annan sak.

Markvärme sparar stora belopp i längden

Markvärme som uppvärmningsmetod är mycket energieffektivt – i regel får man ut ungefär tre kilowattimmar värme per kilowattimme som krävs för att driva värmepumpen. Metoden är klimatsmart i och med att man tar tillvara på värmeenergi från solen som lagrats i jorden och eftersom inga allvarliga utsläpp sker i processen. Värmepumpen drivs alltså i regel med el, och för den som önskar helt klimatneutrala lösningar gäller det att betala för att elen tillverkas på ett miljövänligt sätt.

Det är också drivelen som står för den enda löpande kostnaden för uppvärmning genom markvärme, vilken uppgår till cirka 1 000 kronor per år för en villa av normalstorlek.

Kostnaden för installation av markvärme i övrigt brukar röra sig runt 100 000 kronor för en värmepump och 20 000 kronor och uppåt för grävning och installation – pengar som alltså i regel med råge kan tjänas in i längden genom att uppvärmningen med markvärme är betydligt mer kostnadseffektiv än exempelvis uppvärmning med el eller olja som källa. Saknar man vattenburet värmesystem behöver detta installeras för att kunna använda markvärme.

Priset på jordvärme – från installation till drift

Oftast, inte minst när det gäller betydande investeringar, är priset en av de avgörande faktorerna i beslutet om man ska köpa eller inte. Ett exakt prisförslag för jordvärme kan bara en installatör som varit på plats i ditt hushåll och gått igenom rådande förutsättningar ge dig. Dessförinnan kan det vara intressant med ungefärliga siffror för att få en fingervisning om priset. Men, för att få en helhetsbild är det inte bara priset på installationen som är viktigt, utan även på driften. Jordvärme kan sänka dina månatliga utgifter för värme och varmvatten med upp till 80% – och på så sätt återbetala kostnaden för installationen inom bara några år.

Skiss över markvärmeanläggning. Bild från Markvarme.se

Priset på installationen av jordvärme

Priset på jordvärme kan variera utifrån många olika omständigheter, men totalt sett brukar grundpriset för installationen vara cirka 100 000 – 120 000 kronor. Priset på en ny jordvärmepump är cirka 45 000 – 85 000 kronor. Kollektorslang och övrigt material såsom den hårdvara som krävs för att koppla in din värmepump till husets distributionssystem, kostar runt 10 000 – 20 000 kronor. Arbetskostnaden för att installera pumpen och gräva ned slangen utgör ungefär 30 – 35 procent av den totala kostnaden och priset brukar vara cirka 10 000 – 40 000 kronor.

För ett få koll på totalpriset bör du även tänka på följande. Det kan kosta några tusenlappar att söka tillstånd för jordvärme hos miljökontoret i din kommun. Om du inte redan har golvvärme eller radiatorer i huset behöver detta installeras. Det kan även tillkomma 1 – 2 dagars arbetskostnad för att återställa tomten efter grävningen.

Det är också viktigt att tänkta på att det är möjligt att göra ROT-avdrag för jordvärmen. På så sätt kan du få 30% ”rabatt” på arbetskostnaden för installation och grävning. Det gör stor skillnad på totalpriset!

Pris på driften av jordvärme

Inte heller driften av jordvärmen har ett givet pris. En omständighet som påverkar är jordvärmepumpens årsvärmefaktor – ett teoretiskt beräknat värde som beskriver hur mycket värmeenergi som pumpen avger i förhållande till tillförd elenergi. En årsvärmefaktor på 3 innebär att pumpen avger tre gånger så mycket värmeenergi än den drar i elenergi. Det är det som ger besparingen jämfört med direktverkande el. En annan påverkande faktor är mängden värme och varmvatten ditt hushåll förbrukar. En tredje är ditt elpris.

Du kan använda de tre faktorerna för att beräkna priset på driften. Här är ett prisexempel. Säg att du köper en värmepump med årsvärmefaktor 3 och att ditt hushåll har en energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten på 22 000 kWh per år. Med ett elpris på 100 öre per kWh ger det en årskostnad på drygt 7 300 kronor. Varje månad betalar du då cirka 600 kronor för driften av jordvärmepumpen. Om installationspriset inklusive ROT är 100 000 kronor och driftskostnaden 7 300 kronor motsvarar en årlig besparing på 70%, skulle installationen återbetala sig på mindre än 6 år.

Med jordvärme får du med andra ord goda möjligheter till stora besparingar. Markvärme är inte minst ett intressant alternativ för den som saknar möjlighet att installera bergvärme, och installationskostnaden är också betydligt lägre än för det sistnämnda. Vill du säkerställa att jordvärme är något för dig och få ett exakt prisförslag – kontakta en installatör redan idag.

Läs mer om att hitta markvärmeinstallatör.